www.lalekart.org yenileniyor.
Çok yakında yeni web sitemizle karşınızda olacağız.
Şimdilik, üyelikle ilgili tüm konular için hafta içi her
gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 saatleri arasında
(212) 334 07 81 ve 334 07 91 numaralı telefonlardan
veya info@lalekart.org adresinden İKSV Lale Kart
Üye ilişkileri ekibine ulaşabilirsiniz.
İKSV ve Lale Kart'ı sosyal medyada
takip etmek için:

İKSV

Lalekart

İKSV MOBİL

İKSV Mobil

İKSV Mobil uygulamasıyla, hem vakfın düzenlediği festival ve etkinliklerle hem de Salon programıyla ilgili ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Uygulama, İKSV için Vodafone tarafından geliştirilmiştir.

UYGULAMAYI İNDİR

Arşiv

İKSV LALE KART ÜYELERİNE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak; kendisine ait İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Tur. Paz. Org. İktisadi İşletmesi’ni de kapsamak üzere İstanbul Kültür Sanat Vakfı (“İKSV”) Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz İKSV tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir.

 

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.iksv.org__ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan İKSV Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

 

İKSV olarak, Lalekart sahiplerine ait ad soyad, doğum günü, cinsiyet telefon, e-mail adresi, adres gibi iletişim bilgileri, Lalekart kategorisi bilgisi, ödeme bilgileri, Lalekart kullanılarak alınan biletler, tercih edilen kategoriler, katılınan etkinlikler bilgisi gibi kişisel verileri;

 

   • Lalekart başvurularının yerine getirilmesi, başvuruculara Lalekart’ların ulaştırılması, Lalekart Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması, ifası ve yenilenmesi amacıyla gerekli işlemlerin yapılması ile sözleşme sonrası hizmetlerin gerçekleştirilmesi, Lalekart kategorisine göre üyelik programına mahsus özel imkanların sunulması, Lalekartlıların ilgi alanları ve özellikleri dikkate alınarak Lalekart’a ve İKSV etkinliklerine mahsus özel imkanların oluşturulması, sunulması, Lalekartlılara özel etkinliklerin ve uygulamaların geliştirilmesi ve yürütülmesi, kurumsal sosyal sorumluluk ve/veya sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinin planlanması, İKSV’ye özel faaliyetlerin kurgulanması ve yürütülmesi,

 

   • Destekçi/sponsor bilgi ve görünürlükleri içerebilen şekilde İKSV etkinliklerinden ve Lalekart’a özel imkanlardan haberdar edilmesi, davette bulunulması, sms, e-posta ve e-bülten gönderilmesi, davetlere katılımlarının sağlanması, organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması, belirli kategorideki Lalekart sahiplerinin isimlerinin Festival girişlerindeki panolarda ve internet sitesinde yayınlanması, etkinlikler ve etkinlik biletleri için kampanya ve duyurular yapılması, İKSV etkinliklerinin ve Lalekart programının tanıtılması ve duyurulması amacıyla etkinliklerde çekilen fotoğraf ve videoların internet ve sosyal medya kanalları üzerinden yayınlanması,

 

   • Lalekartlılara üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılabilmesi, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb’nin bildirilmesi,

 

   • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve talep ve şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası, verilerin doğru ve güncel olarak tutulmasını sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yerine getirilmesi, hukuken gerekli işlemlerin/kayıtların bildirimlerin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin takibi, resmi kurumlarla iletişim, hukuk işlerinin takibi ve icrası, savunma hakkının tesisi gibi amaçlarla (hepsi birlikte “Amaçlar”) işleyebilmekteyiz.

 

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz İKSV tarafından farklı kanallardan yapmış olduğunuz Lalekart başvurusu üzerinden ve Lalekart üyeliğiniz sırasında tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan/ fiziksel yöntemlerle elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

Kişisel verileriniz, md.5/2/a ve md.6/3 uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde ve Lalekart imkanlarından faydalanabilmeniz amacıyla md.5/2/c uyarınca sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi için, md.5/2/ç uyarınca İKSV’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için, md.5/2/d kişisel verilerinizin alenileştirilmiş olması, md.5/2/e uyarınca Lalekart kapsamında tanınan veya başkaca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde ve md.5/2/f uyarınca ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir. Burada ve Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden birinin olmadığı durumlarda, gerekli olması halinde kişisel verileriniz md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

 

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak; ticari elektronik ileti iletebilmek, Lalekartlılara özel etkinlikler gerçekleştirmek, Lalekartlıların davetlere katılımını sağlamak, ödeme almak, Lalekart üyeleri ile yapılan görüşmeleri kayıt altına almak, kişisel verileri işlemek, saklamak, korumak, üyelik sistemini işletmek üzere altyapı kullanımı dahil biletleme ve saklama, hizmeti almak gibi yukarıda açıklanan tüm işleme amaçlarının yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla iş/çözüm ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, sponsorlar, işbirliği yapılan kuruluşlar, yazılım veya biletleme hizmeti alınan, veri işleyen ve saklayan şirketler ile hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilmekte, aktarabilmektedir.

 

Kişisel veriler, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir.

 

Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.

 

Lalekart programına ilişkin yapılan üyelik, etkinlik bileti gibi fiziksel, elektronik (internet) ve telefon üzerinden yapılan satışlarda Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Tic A.Ş. (“Biletix”) ödeme sistemleri kullanılmaktadır. Biletix ödeme sistemlerinin kullanılıyor olması nedeniyle, kendileri ile ilgili işlemin gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde kişisel veri paylaşımı yapılmakta ve üyenin biletleme işlem bilgileri Biletix altyapısı kullanılarak Biletix sistemlerinde İKSV tarafından erişilebilir şekilde tutulmakta ve işlenmektedir.

 

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak;

 

   • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

   • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

   • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

   • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

   • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

   • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

   • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı başvuru formunu doldurarak posta ile “İstanbul Kültür Sanat Vakfı Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No:5 Şişhane 34433 İstanbul” adresine veya İKSV’ye daha önce bildirilen ve İKSV’nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kisiselveriler@iksv.org adresine iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.